सोयबीन तन नियंत्रण:

सोयबीन आंतरमशागत /तन नियंत्रण:

पेरणीनंतर 15 ते 20 दिवसांनी व तणे 2 ते 4 पानाच्या अवस्थेत

असतांना क्लोरीम्युरॉन इथाईल 25% डब्ल्यु पी 36 गॅम/ हेक्टर किंवा
इमेझेथापायर 10% एस एल किंवा क्विजालोफाप इथाईल 5% ई सी
10 लि./ हे. ची फवारणी करावी.
फवारणी जेट नोझल लावून व ओलावा असेलेल्या जमीनीवरच करावी.
तणे फार मोठी झाल्यास परीणाम दिसत नाही 2 ते 4 पानाची अवस्था
एकदम योग्य.
शेती सेवा.