तण नाशकाचा वापर : गहु, हरभरा, रब्बी ज्वारी, करडई, उस, सुर्यफुल कांदा, भेंडी, मिरची, वांगी.

तण नाशकाचा वापर : गहु, हरभरा, रब्बी ज्वारी, करडई, उस, सुर्यफुल कांदा, भेंडी, मिरची, वांगी.

 1. गहु – पेरणी नंतर परंतु उगवणीपूर्वी ऑक्सीफलोफेन 23.5 इसी 425 मिली (व्यापारी प्रमाण)प्रती हेक्टरी 750 ते1000 लिटर पाण्यात मिसळुन फवारणी करावी त्यानंतर सहा आठवडयांनी निंदणी करावी.
 2. हरभरा- पेरणी नंतर परंतु उगवणीपूर्वी पेन्डीमिथालीन 2.5 कि/हे फवारणी करावी त्यानंतर सहा आठवडयांनी निंदणी करावी.
 3. ज्वारी- पेरणी नंतर परंतु उगवणीपूर्वी ॲट्राझीन 1.5 कि/हेफवारणी करावी त्यानंतर तीन ते सहा आठवडयांनी निंदणी करावी.
 4. करडई- पेरणी नंतर परंतु उगवणीपूर्वी पेन्डीमिथालीन 2.5 कि/हे फवारणी करावी किंवा ऑक्सीप्‍लोरफेन 425 मिली (व्यापारी प्रमाण) प्रती हेक्टरी त्यानंतर सहा आठवडयांनी निंदणी करावी.
 5. उस – लागवडी नंतर परंतु उगवणीपूर्वी ॲट्राझीन 2.0 कि/हेफवारणी करावी त्यानंतर 6,9,12 आठवडयांनी निंदणी करावी किंवा 60 दिवसांनरी 2,4 डी हे नणनाशक फवारावे.
 6. सुर्यफुल – फलुक्लोरॅलीन 2.0 कि/हे (व्यापारी प्रमाण) फवारावे व जिमनीत वखराने मिसळुन घ्यावे किंवा पेरणी नंतर परंतु उगवणीपूर्वी ऑक्सीफलोरफेन 425 मिली (व्यापारी प्रमाण)प्रती हेक्टरी 750 ते1000 लिटर पाण्यात मिसळुन फवारणी करावी.
 7. कांदा – पेरणी नंतर परंतु उगवणीपूर्वी पेन्डीमिथालीन 2.5 कि/हे फवारणी करावी किंवा ऑक्सीफलोरफेन 425 मिली (व्यापारी प्रमाण) प्रती हेक्टरी फवारणी करावी.
 8. भेंडी – पेरणी नंतर परंतु उगवणीपूर्वी फलुक्लोरॅलीन 2.0 कि/हे (व्यापारी प्रमाण) जमीनीत मिसळावे किंवा पेरणी नंतर परंतु उगवणीपूर्वी पेन्डीमिथालीन 2.5 कि/हे जमीनीत मिसळावे.
 9. मिरची- पेरणी नंतर परंतु उगवणीपूर्वी पेन्डीमिथालीन 2.5 कि/हे किंवा ऑक्सीफलोरफेन 425 मिली (व्यापारी प्रमाण) प्रती हेक्टरी.
  10.वांगी- लागवडीनंतर नंतर परंतु उगवणीपूर्वी पेन्डीमिथालीन 2.5 कि/ प्रती हेक्टरी.